درباره ما

 

اولین اساسنامه انجمن توسط روانشاد خدابخش گشتاسب یزدانی در تاریخ 2/2/1392 نوشته و در سال 16/8/1341 اولین پروانه انجمن با فرنشینی آقای خدابخش یزدانی و هموندی 12 نفر از همکیشان اله آبادی صادر شد. تا پیروزی انقلاب اسلامی این روند با فرنشینی افراد مختلف ادامه داشته است. پس از پیروزی انقلاب و تصویب اساسنامه جدید در سال 1367 انتخابات برگزار شد و فیروزمند رستم یزدانی فرنشینی انجمن را با 5 عضو بر عهده گرفت و تاکنون با فرنشینی بهروز خدابخش باستانی و شاهرخ باستانی ادامه پیدا کرده است.

 

انجمن زرتشتیان اله آباد نیاز مبرم به همفکری، همیاری و انتقادات و پیشنهادات شما همکیشان دارد.