بافت سنتی کاهگلی

مکان مقدسی برای دعا و نیایش

در مهر یا آتشکده اله آباد دارای قدمت قاجاریه

آتشکده یا درمهر به نیایشگاهی گفته میشود که آتش در جای خاصی از آن قرار دارد و مهمترین نیایشهای دینی در آن و در برابر آتش انجام می‌گیرد.

 در مهر اله آباد قدمت قاجاریه دارد و در فهرست آثار ملی ایران توسط میراث فرهنگی کشور به ثبت رسیده است.

 

 

 

ساختمان آب انبار دولت مهربان برزو اله آبادی

آب انبار مکانی برای ذخیره آب معمولاً در زیر زمین ساخته می‌شود. در مناطق کم‌آب و کویری آب انبار را از آب باران و یا جویبارهای فصلی پر می‌کنند. نحوه ساخت آب انبار، تصفیه و عایق بندی آن با اصول مهندسی و علمی مطابقت دارد.

بنا نمودن ساختمان آب آبار دولت مهربان برزو اله آبادی و به خاص خود و همسرش گودرز خسرو اله آبادی در محل اله آباد بوده است که به ساخت گشتاسب فرزند فریدون اله آبادی در سال 1323 پایان یافت.