ساختمان آب انبار دولت مهربان برزو اله آبادی

آب انبار مکانی برای ذخیره آب معمولاً در زیر زمین ساخته می‌شود. در مناطق کم‌آب و کویری آب انبار را از آب باران و یا جویبارهای فصلی پر می‌کنند. نحوه ساخت آب انبار، تصفیه و عایق بندی آن با اصول مهندسی و علمی مطابقت دارد.

بنا نمودن ساختمان آب آبار دولت مهربان برزو اله آبادی و به خاص خود و همسرش گودرز خسرو اله آبادی در محل اله آباد بوده است که به ساخت گشتاسب فرزند فریدون اله آبادی در سال 1323 پایان یافت.