در مهر یا آتشکده اله آباد دارای قدمت قاجاریه

آتشکده یا درمهر به نیایشگاهی گفته میشود که آتش در جای خاصی از آن قرار دارد و مهمترین نیایشهای دینی در آن و در برابر آتش انجام می‌گیرد.

 در مهر اله آباد قدمت قاجاریه دارد و در فهرست آثار ملی ایران توسط میراث فرهنگی کشور به ثبت رسیده است.